Om Norlandia Dalsliene barnehage

Barnehagen har en beliggenhet som gir oss en umiddelbar nærhet til skog og mark. Vi har god tilknytning til nærmiljøet og naturen rundt barnehagen. Disse fysiske rammene innbyr til lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Barnehagen er omgitt av store friluftsområder slik at barna kan leke og utfolde seg i trygge og gode omgivelser. Barnehagen går mye turer i nærmiljøet og 5 åringene er hvert år på tur til Eidsvollsbygningen. Barnehagen ligger tett på skogen med gangavstand til Dal grendehus, Dal stasjon, idrettsbanen, samt to gapahuker som vi benytter oss av ukentlig.

Vi arbeider målrettet for en inkluderende hverdag der alle barn blir sett og hørt og hvor de blir behandlet med respekt og verdighet. Vi mener at fysisk aktivitet er en kilde til glede, livsutfoldelse og mestringsopplevelser. Fysisk aktivitet henger derfor nøye sammen med barnas mentale helse. Vi er opptatt av trivsel og trygghet og jobber med dette gjennom en tilrettelagt hverdag, tett foreldresamarbeid og barnehagens progresjonsplan. Vi er en helsefremmende barnehage med fokus på fysisk og psykisk helse – hele mennesket i fokus!

I 2014/2015 deltok noen av pedagogene på ulike kurs i relasjons- og veiledningskompetanse. Med utgangspunkt i dette har barnehagen to veiledningsansvarlige som arbeider med å utvikle personalets kunnskaper og ferdigheter i forhold til å sette i gang ulike refleksjonsprosesser hos både voksne og barn.

Vi jobber mye med språk og språkutvikling. Dette i henhold til plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse i barnehager og grunnskoler i Eidsvoll kommune. Målet er at elevenes leseresultater heves og det er derfor viktig at alle barn som er tilknyttet barnehagene får den samme grunnopplæringen. Vi fokuserer nå på bruk av Ipad som et verktøy i språkopplæringen og fagområdene forøvrig.

Vi i Dalsliene barnehage har stort fokus på tilvenningen av nye barn og foreldre. Vi forsøker å ta i mot nye brukere på en imøtekommende og inkluderende måte, hvor brukerne blir behandlet individuelt, slik at hver enkelt opplever at deres behov blir ivaretatt og møtt med respekt og forståelse.

Vi arbeider også mye med Helse, miljø og sikkerhet. Det blir årlig gjennomført revisjon av HMS – arbeidet og det foreligger prosedyrer tilpasset våre lokale risikoforhold i barnehagens kvalitetssystem.

I Dalsliene barnehage stiller vi krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn.

For å legge grunnlaget:

-med livslang lyst til lek og læring

Vi legger til rette for blant annet variert lek. Det settes av tid i hverdagen til at barna får leke, både alene og med voksen hjelp/deltagelse der det trengs. Barnas innspill og ønsker om aktiviteter ivaretas. Det pedagogiske innholdet og hverdagsaktiviteter gjenspeiler hva barna er opptatt av. Vi har en kontinuitet og progresjon i barnas læring fra de starter i barnehagen til de slutter. Personalet jobber bevist for at fagområdene skal være en naturlig del av barnas lek.

Dalsliene barnehage er en helsefremmende barnehage med fokus på fysisk og psykisk helse;

Hele mennesket i fokus!

Norlandia er nå en partnerorganisasjon med Friluftslivets fellesorganisasjon i gjennomføring av Friluftslivets år. Hovedmål for året er å gi stor oppmerksomhet og øke deltagelse i et aktivt friluftsliv i alle deler av befolkningen.

Vi oppfordrer alle brukere av Dalsliene barnehage til å ta minst én tur til våre gapahuker sammen med venner, familie og naboer i løpet av 2015!

Målet hos oss er at hvert enkelt barn blir den beste utgaven av seg selv.

Dalsliene barnehage åpnet i mai 2001 og ligger sør i Eidsvoll kommune.
Åpningstid for barnehageåret 2015/2016 på dagplass er 06.45 til 17.00.
Barnehagen har plasser fra 40 % til 100 %. 

 

Fleksible plasser gjør at antall barn varierer. I år er det i alt 60 barn som er tilknyttet barnehagen.
Barnehagen har fire avdelinger, to småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år,  en avdelinger med barn fra 3-6 år og en avdeling med barn i alder 2-5 år.

 


Ta gjerne en titt på bloggen til vårt digitalprosjekt: www.norlandiabarnehagene.blogspot.no

Se også  www.norlandiabarnehagene.no for mer informasjon om Norlandia.