Samarbeid og medvirkning

Barnehageloven fastslår at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som i samarbeid og forståelse med hjemmet skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Hos oss kjennetegnes foreldrenes medvirkning ved at:
•samarbeidet bygger på gjensidig åpenhet og tillit
•det gjennomføres regelmessige brukerundersøkelser
•foreldre/foresatte opplever reell innflytelse knyttet til barnehagens drift og innhold

I vår barnehage fremmer personalet foreldrenes medvirkning gjennom å:
•ta ansvar for å etablere et tett samarbeid
•legge tilrette for ulike arenaer der foreldrene/foresatte kan medvirke
•være lydhøre og imøtekommende
•ivareta ønsker og behov så langt det er mulig

Vi skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme god fysisk og psykisk helse igjennom læring og danning. Vi viser respekt for ulike famileformer, og vi har et system som gir gode rutiner for samarbeid. Foreldre har god mulighet til å påvirke innhold og hverdagen i barnehagen, i henhold til lov og forskrifter. Barnehagen vår skal være lydhør for foreldrenes forventninger og ønsker både som enkelt person og gruppe.

Den daglige kontakten ved levering og henting av barnet er den viktigste formen for foreldresamarbeid.

Det gjennomføres to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret; en obligatorisk på høsten, og en frivillig på våren.

Foreldrerådet skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet skaper et godt barnehagemiljø.