Samarbeidsutvalg

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

«For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

SU i Dalsliene barnehage består av 2 valgte representanter fra foreldrene/foresatte, 2 fra personalet og 1 fra eier.

Saker SU blant annet har på agenda er:

  • gjennomgang av vurderingsrapport og årsplan for det pedagogiske arbeidet i barnehagen
  • gjennomgang/kommentarer til vedtektsendringer
  • brukerundersøkelser

 Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html